UA-106737452-2 دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی | سیستم ترجمه همزمان ترجمه همزمان|افسانه هنر
سیستم ترجمه همزمان

” دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی ، زنان و نازایی ”
۲۵ الی ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
تهران ، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سیستم ترجمه همزمان

ترجمه همزمان

دستگاه ترجمه همزمان

تورگاید

گوشی ترجمه همزمان

افسانه هنر

مهران زمانی ۰۹۱۲۱۳۹۹۰۲۰

0

Your Cart