UA-106737452-2 سیستم ترجمه همزمان نشست رونمایی گزارش نیازسنجی مشترک سال ۲۰۱۷ | افسانه هنر
سیتم ترجمه همزمان و دستگاه ترجمه

سیستم ترجمه همزمان نشست رونمایی گزارش نیازسنجی
مشترک سال ۲۰۱۷
توصیف نقش ایران در بحران جهانی پناهندگان
مرکز همایش های بین المللی رایزن
۵آدز ۱۳۹۶

0

Your Cart