UA-106737452-2 تورگاید و سیستم ترجمه همزمان نشست رونمایی گزارش نیازسنجی مشترک 2017 | افسانه هنر
دستگاه ترجمه همزمان

نشست رونمایی گزارش نیازسنجی
مشترک سال ۲۰۱۷
توصیف نقش ایران در بحران جهانی پناهندگان
مرکز همایش های بین المللی رایزن
۵آدز ۱۳۹۶

0

Your Cart